kobieta24@gmail.com
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników Marketplace Kobieta24.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Kobieta24.pl oraz warunki świadczenia przez Serwis Kobieta24.pl na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie Kobieta24.pl w tym pośrednictwa na rzecz Klienta w zakupie towarów od Sprzedawców dostępnych w Serwisie Kobieta24.pl

1.2 Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Kobieta24.pl jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych Usług dostępnych w Serwisie Kobieta24.pl konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, a także cookies.

1.3 Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu Kobieta24.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2. DEFINICJE

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Kupujący – Użytkownik w imieniu i na rzecz którego Pośrednik dokonuje zakupu towaru od Sprzedawcy za pośrednictwem Marketplace Kobieta24.pl, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Pośrednik – Eklund Radosław Laskowski, z siedzibą w Białymstoku (kod pocztowy 15-879) przy ul. Św. Rocha 10 lok. 212, NIP 8481746420, REGON 369439106, z którym Kupujący może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://kobieta24.pl/p/pomoc, lub bezpośrednio na adres e-mail: kobieta24@gmail.com, lub poprzez serwis społecznosciowy facebook na profilu: www.facebook.com/kobieta24pl/

Sprzedawca – podmiot prowadzący Sklep Internetowy lub prezentujący Towar w ramach Oferty Handlowej Sprzedawcy, współpracujący z Marketplace Kobieta24.pl, który dokonuje sprzedaży towaru.

Operator Płatności – system płatności Tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, o kapitale zakładowym 4.848.500 złotych w całości opłaconym, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem https://tpay.com/kontakt/formularz-kontaktowy

Marketplace Kobieta24.pl – prowadzona przez Pośrednika w języku polskim platforma handlowa on-line, służąca prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Sprzedawców, a także pośredniczeniu w sprzedaży tych Towarów.Na tej platformie dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Pośrednika w domenie kobieta24.pl

Usługa pośrednictwa – usługa świadczona przez Pośrednika na rzecz Kupującego, zgodnie z zasadami wskazami w niniejszym Regulaminie

Regulamin – niniejszy regulamin.

Towar – produkt lub usługa prezentowane w Marketplace Kobieta24.pl i oferowane przez Sprzedawców.

Umowa – umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa w Marketplace Kobieta24.pl zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Pośrednikiem w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług pośrednictwa w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie lub odrębnych regulaminach poszczególnych Usług.

VAT – podatek od towarów i usług nakładany przy imporcie zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2016.710 j.t.).

3 ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG JEST NASTĘPUJĄCY:

a) złożenie zamówienia u sprzedawcy na opisany na stronie przedmiotu przedmiot zamówienia w imieniu kupującego,

b) przekazanie w imieniu kupującego do sprzedawcy płatności za opisany na stronie przedmiotu przedmiot zamówienia oraz za wysyłkę na podany przez kupującego adres,

c) pomoc w monitorowaniu statusu zamówienia oraz przesyłki,

d) pomoc w procedurze reklamacyjnej.

3.1 Usługa skierowana jest do klientów indywidualnych.

3.2 Obsługa zamówienia odbywa się na zasadzie pośrednictwa handlowego między kupującym a sprzedawcą.

3.3 Pośrednik zobowiązuje się do zamówienia towaru na rzecz kupującego, który to staje się importerem towaru.

3.4 Pośrednik nie dokonuje importu przedmiotu zamówienia.

3.5 Kwota środków pieniężnych niezbędnych do zrealizowania zamówienia podana jest na stronie przedmiotu(cena przedmiotu zamówienia oraz koszt wysyłki). Na kwotę tę składa się koszt towaru, koszt wysyłki podane przez sprzedawcę, prowizja operatora płatności, koszt przelewu do Sprzedawcy, oraz prowizja za usługę zamówienia towaru i obsługi zamówienia na rzecz Kupującego pobieraną przez Pośrednika.

3.6 Za wykonaną usługę Pośrednik pobiera prowizję, która stanowi wynagrodzenie za wykonaną usługę. Prowizja, to różnica między środkami pobranymi od kupującego, a przekazanymi sprzedawcy. Środki pieniężne przekazane przez kupującego nie stanowią przychodu dla Pośrednika. Pomniejszone o koszt usługi zostają przekazane sprzedawcy.

3.7 W świetle obowiązujących przepisów przychód (podstawa opodatkowania) Pośrednika stanowi prowizja za wykonaną usługę.

3.8 Pośrednik zobowiązuje się przeprowadzić transakcję z należytą starannością mając na uwadze zadowolenie kupującego.

3.9 Pośrednik ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia zawartym na stronie przedmiotu a ofertą sprzedawcy, w tym za błędy powstałe w wyniku tłumaczeniu z języka obcego na język polski.

3.10 W ramach usługi pośrednictwa Pośrednik nie dokonuje opłat tytułem cła i VAT od importu należnego tytułem dokonania zamówienia i przesłania na adres Kupującego towaru.

3.11 Kupujący składając zamówienie tym samym oświadcza, że udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Kupującego zamówienia towaru oraz do opłacenia w imieniu i na rzecz Kupującego ceny i kosztów przesyłki towaru na adres Kupującego. Pośrednik uprawniony jest do działania wyłącznie w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

4. DYSPOZYCJI URUCHOMIENIA USŁUGI POŚREDNICTWA

4.1 Kupujący składa Pośrednikowi dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa dotyczącego danego towaru poprzez stronę internetową Pośrednika znajdującą się pod domeną kobieta24.pl.

4.2 W celu realizacji zamówienia kupujący udziela Pośrednikowi pełnomocnictwa do zakupu w imieniu Kupujcego i na rzecz Kupującego oraz opłacenia w imieniu Kupującego ceny i kosztów przesyłki przedmiotu zamówienia, opisanego na stronie przedmiotu. Kupujący Upoważniam także Pośrednika do odbierania w imieniu Kupującego ewentualnych zwrotów środków pieniężnych od Sprzedawcy, przy czym wszelkie zwracane od Sprzedawcy środki pieniężne muszą być następnie przekazane na podany przez Kupującego rachunek bankowy. Kupujący udziela tego pełnomocnictwa w momencie skorzystania z opcji Zamawiam i płacę, tj. kliknięcia "Zamawiam i płacę" na stronie podsumowania zamówienia, a następnie potwierdza tą czynność poprzez opłacenie zamówienia.

4.3 Po otrzymaniu dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa Pośrednik przesyła Kupującemu:

a) treść niniejszego Regulaminu utrwaloną na trwałym nośniku,

b) informację, że zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, aby usługa pośrednictwa mogła zostać wykonana przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy, konieczne jest wyraźne żądanie Kupującego w tym zakresie utrwalone na trwałym nośniku,

c) informację, że Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Pośrednik wykonał w pełni usługę pośrednictwa za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Pośrednika utraci prawo odstąpienia od umowy.

d) Pośrednik podaje Kupującemu pełną informację dotyczącą ostatecznej ceny świadczenia wraz ze wszelkimi kosztami oraz opis głównych cech świadczenia. Informacje dostępne są na stronie internetowej Pośrednika.

4.4 Składając dyspozycję uruchomienia usługi pośrednictwa poprzez stronę internetową Pośrednika Kupujący podaje Pośrednikowi w formularzu następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail. adres doręczenia przesyłki, numer telefonu.

4.5 Kupujący może dokonać zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.

4.6 Pośrednik obowiązany jest przekazać Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Potwierdzenie to zawiera informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Kupującym.

4.7 Pośrednik uruchamia usługę pośrednictwa niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego zapłaty za usługę oraz przesłania Pośrednikowi wyraźnego żądania wykonana usługi przed upływem 14 dni od daty zawarcia umowy.

4.8 Za wykonanie usługi pośrednictwa uważa się złożenie i opłacenie zamówienia przez Pośrednika u Sprzedawcy.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

5.2 Kupujący, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Pośrednika w celu prawidłowego świadczenia usługi.

5.3 Dane wprowadzone do formularzy na stronach Marketplace Kobieta24.pl winny być przez Kupującego aktualizowane.

5.4 Podane w formularzach na stronach Marketplace Kobieta24.pl dane osobowe będą przetwarzane oraz administrowane przez Pośrednika.

5.5 Kupujący wyraża zgodę na przekazanie wprowadzonych w formularzach na stronach Marketplace Kobieta24.pl danych osobowych innym podmiotom, przez których posiadanie tych danych jest niezbędne, aby umowa mogła zostać należycie wykonana.

5.6 Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32-35 ustawy o ochronie danych osobowych.

6 UMOWA

6.1 Skorzystanie z opcji "Zamawiam i płacę" na stronie podsumowania zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Kupującego dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa przez Pośrednika (pkt 4 regulaminu) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pkt 5).

6.2 Pośrednik automatycznie przyjmuje pełnomocnictwo Kupującego w chwili skorzystanie przez niego z opcji "Zamawiam i płacę".

6.3 Kupujący powinien wypełnić formularz dostawy i płatności, udostępniony na stronie http://kobieta24.pl/koszyk/adres, w którym powinien wskazać adres dostawy przedmiotu zamówienia. Pośrednik dopuszcza także podanie adresu dostawy za pomocą wiadomości email.

6.4 Zamówiony towar jest dostarczany na adres podany przez Kupującego podczas składania dyspozycji uruchomienia usługi pośrednictwa.

6.5 W ciągu 10 dni od chwili skorzystania z opcji "Zamawiam i płacę" Kupujący powinien uregulować należność, o której mowa na stronie przedmiotu poprzez Operatora Płatności – system płatności Tpay.com.

6.6 Wszelkie ceny podane na stronie internetowej Pośrednika wyrażone są w złotych polskich.

6.7 Pośrednik nie może przystąpić do realizacji zamówienia jeśli nie zostaną spełnione warunki opisane w pkt 4.3, 4.4.

6.8 Wyłączona jest odpowiedzialność Pośrednika za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Kupujący podał niewłaściwy adres.

6.9 Pośrednik zobowiązuje się wykonać zamówienie przedmiotu zamówienia w imieniu Kupującego u Sprzedawcy w ciągu 3 dni od otrzymana należności za przedmiot zamówienia oraz podania przez Kupującego adresu do wysyłki przedmiotu zamówienia.

6.10 Wysyłka może zostać zrealizowana w kilku różnych przesyłkach, w szczególności gdy Kupujący zamówi kilka przedmiotów od różnych Sprzedawców.

6.11 Czas realizacji zamówienia podawany jest każdorazowo na stronie przedmiotu.

6.12 Pośrednik oświadcza, że dostawa zamówionego towaru zostanie dokonana przez Sprzedawcę w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

6.13 W przypadku paczek wysyłanych z poza Uni Europejskiej przez Sprzedawcę. Kupujący jest importerem. To na Kupującym ciążą obowiązki podatkowe należne tytułem dokonania importu. W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat celnych i podatku VAT, obowiązek ich uiszczenia spoczywa na Kupującym.

6.14 Informacje odnośnie opłat celnych, podatków oraz innych opłat o charakterze publicznoprawnym, związanych z dokonywanym przez Kupującego importem znajdują się w szczególności w Ustawie o podatku od towarów i usług, Wspólnotowym Kodeksie Celnym, rozporządzeniu Rady 1186/2009 ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych i ustawie Prawo celne oraz w ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004.

6.15 Kupujący ma obowiązek zgłosić brak doręczenia paczki w terminie nie późniejszym niż 70 dni od daty wysłania paczki.

7. ZWROT TOWARU PRZEZ KUPUJĄCEGO

7.1 W terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru Kupujący może złożyć Pośrednikowi oświadczenie o zwrocie towaru nabytego od Sprzedawcy.

7.2 Wraz ze złożeniem oświadczenia o zwrocie towaru: Kupujący: zobowiązuje się do przeniesienia własności towaru na rzecz Pośrednika i do zwrotu towaru, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o zwrocie. Towar powinien zostać dostarczony na adres Pośrednika. Koszty dostawy ponosi Kupujący. Kupujący przelewa na Pośrednika wszelkie prawa wynikające z umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą. Pośrednik zobowiązuje się, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem, że Pośrednik zatrzyma kwotę odpowiadającą stopniowi wykonania usługi. Pośrednik dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.3 Oświadczenie o zwrocie towaru można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: kobieta24@gmail.com.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 W celu ułatwienia Kupującemu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego Pośrednik przejmuje na siebie obowiązki związane z odpowiedzialnością Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady nabytego przez Kupującego towaru. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kobieta24pl@gmail.com lub listownie na adres Pośrednika. Wraz z reklamacją Kupujący jest zobowiązany na koszt Pośrednika dostarczyć wadliwy towar na adres Pośrednika.

8.2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane adresowe Kupującego, imię i nazwisko, a także dokładne wskazanie nieprawidłowości, której dotyczy zgłoszenie wraz z uzasadnieniem zgłoszenia.

8.3 Pośrednik ustosunkuje się do otrzymanego zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego otrzymania.

8.4 Wszelkie reklamacje dotyczące płatności winny być zgłaszane podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie płatności, tj. bankowi bądź innemu podmiotowi za pośrednictwem którego przekazywane są środki pieniężne.

9. POLITYKA COOKIES

9.1 Marketplace Kobieta24.pl korzysta z technologii plików Cookie. Plik Cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Przechowuje się w nim informacje, których strona może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkowników i aby zbierać dane statystyczne dotyczące strony. Przechowywanie plików cookies na komputerach Użytkowników jest niezbędne do podtrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki temu Użytkownik nie musi na każdej kolejnej stronie wpisywać swojego adresu e-mail i hasła (logować się). Pliki Cookies zapisywane przez stronę nie są szkodliwe ani dla Użytkowników ani dla ich komputerów i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie obsługi pkików Cookies w przeglądarkach. Nie odpowiadamy za zawartość plików Cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Marketplace Kobieta24.pl. Możliwość zarządzania ustawieniami prywatności online oferuje strona www.youronlinechoices.com/pl

9.2 Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy. Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na stronie Ustawienia reklam: http://www.google.com/ads/preferences/ (Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info). Więcej informacji o używaniu danych przez Google znajduje się na stronie "Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów": http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

9.3 Statystyki Google Analytics - ruch na stronach Marketplace Kobieta24.pl jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z Marketplace Kobieta24.pl. Korzystając ze stron Marketplace Kobieta24.pl użytkownik/Kupujący zgadza się na analizowanie danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Wybierając opcję "Zamawiam i płacę" na stronie podsumowania zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

10.2 Niniejszy Regulamin udostępniany jest Kupującym nieodpłatnie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalanie jego treści.

10.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej w zakładce Regulamin.

10.4 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej.

10.5 Pośrednik zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym niezwłocznie, tj. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed wprowadzeniem zmian, poinformuje na stronie internetowej.

10.6 Pośrednik poinformuje o fakcie dokonania zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji o dokonaniu zmian i zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu oraz wskazanie, które z dotychczasowych zapisów Regulaminu uległy zmianie.

10.7 Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych i/lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

10.8 Korzystanie przez Kupującego z usług Pośrednika po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

10.9 Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich opublikowania na stronie internetowej.

10.10 Zmiany Regulaminu po złożeniu Dyspozycja uruchomienia usługi pośrednictwa nie wpływają na sposób jego realizacji.

10.11 Kwestie nieuregulowane niniejszym regulaminem zostaną rozwiązane polubownie.

10.12 W przypadku zastrzeżeń co do należytego wykonania usługi przez Pośrednika w pierwszej kolejności należy kontaktować się korespondencyjnie (poprzez email, pocztę tradycyjna lub telefon) z Pośrednikiem w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla wszystkich stron umowy. Kontakt z Pośrednikiem dostępny jest poprzez formularz kontaktowy pod adresem http://kobieta24.pl/p/pomoc, lub bezpośrednio na adres e-mail: kobieta24@gmail.com, lub poprzez serwis społecznosciowy facebook na profilu: www.facebook.com/kobieta24pl/

10.13 Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.